Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Gdańsk

« powrót

Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

2012-12-10 09:00 

Termin składania ofert

Domaszowice woj. opolskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Usługi 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Gmina Domaszowice 

Zamawiający

60000000-8, 60100000-9 

Kod CPV

2012-11-30 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 75-945 Domaszowice, woj. opolskie, , tel. 0-77 4108250
Adres strony internetowej zamawiającego: ug@domaszowice.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przewozy i opieka nad dziećmi podczas drogi do i ze szkół i przedszkola tj. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem i Publiczne Przedszkole w Domaszowicach w roku kalendarzowym 2013. Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej i funkcjonowania przedszkola. Wykonawca musi posiadać taką liczbę pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci aby zapewnić przewóz wymaganej liczby na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci zastępcze w przypadku awarii. Pojazdy muszą posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów oraz muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Dowóz dzieci do placówek oświatowych to w sumie około 65,5 km a odwóz powinien się odbywać trzykrotnie w ciągu dnia. Zamawiający poniesie koszty przewozu po trasach, nie poniesie kosztów dojazdu przewoźnika do początku i od końca trasy. Zmiana liczby dzieci +/- 5-oro do prognozowanej nie będzie wymagała zmiany w trasie i liczbie przejazdów. Dzieci są do odebrania z miejscowości: Woskowice Górne, Woskowice Górne - Świbne, Polkowskie, Włochy, Dziedzice, Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka, Siemysłów, Domaszowice - Zalesie, Strzelce, Gręboszów, Gręboszów - Sułoszów. Dzieci muszą być dowiezione do placówek w jak najkrótszym czasie, nie później niż na 10 minut przed rozpoczynającymi się zajęciami, czyli godziną 8.00 w przypadku Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, godziną 8.15 w przypadku Szkoły Podstawowej w Polkowskiem i nie później niż godziną 9.00 w przypadku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach (dzieci mogą przebywać w pojeździe maksymalnie godzinę od początku trasy do jej końca, którym jest konkretna placówka oświatowa). Dowóz dzieci do placówek to łącznie około 65,5 km i 248 dzieci w ciągu dnia. Kursy powrotne z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego powinny się odbywać trzykrotnie w ciągu dnia tj.: o godz. 12.30; 13.20; i 14.15 (poniedziałek, czwartek i piątek) lub 15.10 (wtorek, czwartek). Ponadto dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach nie mogą być odwożone wcześniej niż o godzinie 14.00; dzieci ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem powinny być odbierane po godzinie 14.30. Autobusy posiadać muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów do i ze szkół i przedszkola zapewnia Wykonawca. 2. Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. Dzieci do odebrania są w miejscowościach Siemysłów, Domaszowice-Zalesie, Domaszowice, Włochy, Strzelce, Woskowice Górne-Świbne. Trasa obejmuje odbiór dziecka z spod domu, odwiezienie do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie i powrót do domu po zajęciach (w sumie 76 km dziennie i 8 dzieci dziennie) przez cały rok 2013 w dni nauki szkolnej. Dzieci muszą być dowiezione do placówki w jak najkrótszym czasie, nie później niż na 10 minut przed rozpoczynającymi się zajęciami. Wykonawca musi posiadać pojazd przeznaczony do przewozu dzieci niepełnosprawnych, zapewnić przewóz wymaganej liczby na danej trasie oraz pojazdy do przewozu dzieci niepełnosprawnych zastępcze w przypadku awarii. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu zapewnia Wykonawca. Autobusy posiadać muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży oraz muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów do i ze szkół i przedszkola zapewnia Wykonawca.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8, 60100000-9

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak liczba części: 2

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 1356994800

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać posiadanie aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi wykazać 2 referencje potwierdzające świadczenie usług o podobnej działalności tj. przewóz dzieci lub osób, dzieci niepełnosprawnych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku musi przedstawić wykaz pojazdów, które wykorzysta do wykonania zadania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) Inne dokumenty
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1.Wypełniony formularz oferty,
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,
  3. Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy
  4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego w zakresie dowozu i odwozu dzieci 2.Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku zmiany stawek VAT.

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug@domaszowice.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-12-10, godzina: 09:00, miejsce: Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach w pok. Nr 1(Sekretariat) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26 ,46-146 Domaszowice.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

  Część nr: 1 Nazwa: Przewóz i opieka nad dziećmi w w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice

  IV.1) Data udzielenia zamówienia:

  IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

  IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

  IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  , , , kraj/woj.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

  IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

  Cena wybranej oferty:

  Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

  Waluta:

  Część nr: 2 Nazwa: Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

  IV.1) Data udzielenia zamówienia:

  IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

  IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

  IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  , , , kraj/woj.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

  IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

  Cena wybranej oferty:

  Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

  Waluta:

  Zmiany

  Zmiana z dnia 2012-12-07

  Ogłoszenie dotyczy: Przewozy i opieka nad dziećmi w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice oraz dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice do i z Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

  Informacja o zmienianym ogłoszeniu: 484026 data 2012-11-30

  Sekcja I: Zamawiający

  Gmina Domaszowice

  Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

  II. 1) Tekst, który nalezy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II 1.3

  W ogłoszeniu jest:
  W wierszu 20 jest wpisane (wtorek, czwartek). W wierszu 22 jest wpisane po godzinie 14.30.

  W ogłoszeniu powinno być:
  W wierszu 20 powinno być (wtorek, środa). W wierszu 22 powinno być po godzinie 13.30.